DADES DE L’EMPRESA

L’empresa TAXI HIDALGO, és una entitat amb seu social a Arinsal – la Massana, en Ctra. L’Escladella 11, 10D, Codi Postal AD400. Està inscrita en el Registre de Comerç amb número 922.238 K, amb – NRT F046071E. El seu telèfon de contacte és +376 340601 / +376 608815, i el seu e-mail és taxihidalgo@andorratransfer.com

Declaració d’intencions
La present pàgina compleix una funció informativa amb l’objectiu de presentar a el públic els vehicles i serveis que ofereix TAXI HIDALGO als seus clients.
Davant la necessitat de contactar amb el personal de l’empresa per part d’un usuari, la pàgina disposa d’un formulari de contacte, així com de les dades de l’empresa accessibles públicament.
TAXI HIDALGO garanteix que la present pàgina no té intenció de sostreure informació als seus usuaris ni mostra informació amb fins fraudulents.

Informació dels continguts

Els continguts que es poden trobar en aquest lloc són d’accés públic, però, TAXI HIDALGO no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de l’ús que l’usuari faci d’aquests continguts, i és responsable d’això el propi usuari.

TAXI HIDALGO pren totes les mesures de seguretat que estan a la seva mà per garantir que a través de la seva pàgina no es transmeten virus, “malware” ni “sniffers”. No obstant això, TAXI HIDALGO no garanteix ni es fa responsable de l’absència de virus i / o altres programari nociu ni en la seva pàgina ni en els servidors que l’allotgen.

Part dels continguts del lloc poden no procedir de TAXI HIDALGO directament, procedint material gràfic o textual d’altres fonts amb finalitat informatiu. TAXI HIDALGO es compromet a mantenir el contingut actualitzat dins les seves possibilitats i a verificar abans de ser exposat a el públic.

Política d’enllaços

En el contingut de la present pàgina, s’han inclòs enllaços a llocs web de tercers ( “links”), tant per la seva utilitat per als usuaris com per representar a clients o proveïdors de l’empresa. No obstant això, TAXI HIDALGO no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en el contingut, ni de l’ús que faci d’ells l’usuari.

Propietats de logotips i marques

Totes les marques i logotips que apareixen en les pàgines són propietat dels seus respectius representants legals a Espanya i / o Andorra i són utilitzades per tal únic de promocionar els seus respectius productes.

POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD
TEXT LEGAL

En conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de dades personals (LQPD) i de el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de TAXI HIDALGO, amb domicili social en Ctra. l’Escladella núm.11 10D a Arinsal, parròquia de la Massana, Principat d’Andorra, amb el Registre de Comerç nombre 922.238 K i NRT F-046.071-e, és l’encarregada de la gestió i funcionament de la pàgina web esmentat anteriorment.

Formulari de contacte, per tal d’atendre les seves consultes i enviament d’informació de tarifes dels transfer tant nacionals com internacionals, vehicles i serveis que ofereix TAXI HIDALGO.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@andorratransfer.com indicant a l’assumpte “BAIXA PUBLICITAT”.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Ctra. L’Escladella núm.11 10D a Arinsal, parròquia de la Massana, Principat d’Andorra, codi postal AD400 Principat d’Andorra o bé enviant-lo per correu electrònic a info@andorratransfer.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

TAXI HIDALGO està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] s’informa als Usuaris de andorratransfer.com de el tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recauen en la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

TAXI HIDALGO considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà d’aquest document, TAXI HIDALGO. informa:

1-Titularitat dels Tractaments
TAXI HIDALGO amb domicili social a: Ctra. L’Escladella núm.11 10D a Arinsal, parròquia de la Massana, Principat d’Andorra, és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptats a través de la present web, s’incorporen a l’tractament [CLIENTS WEB / COMUNICACIONS], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2-Recollida i Tractament
El tractament [CLIENTS WEB / COMUNICACIONS], té com a principals característiques:

2.1-Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:
Per al Tractament [CLIENTS WEB / COMUNICACIONS], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web andorratransfer.com.
Resoldre les qüestions formulades i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de transfer, productes i serveis de el portal titularitat de TAXI HIDALGO.
2.2-Encarregat de Tractament
En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
2.3-Base jurídica – Consentiment
Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè TAXI HIDALGO, envieu informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@andorratransfer.com indicant a l’assumpte “BAIXA COMUNICACIONS”.

3-Mesures de Seguretat
TAXI HIDALGO, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [CLIENTS WEB / COMUNICACIONS] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de TAXI HIDALGO, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, per tal de poder exercitar seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l’exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de l’arxiu:
– A través del nostre formulari de contacte.
– Comunicació per escrit dirigida a: TAXI HIDALGO Ctra. L’Escladella núm.11 10D a Arinsal, AD400 La Massana, Principat d’Andorra.
TAXI HIDALGO, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.
B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
TAXI HIDALGO, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents a el de la recepció de la sol·licitud
C.- El dret de portabilitat podran ser exercit, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades a titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament ).
D.- El dret de limitació podran ser exercit, prèviament el dret d’oposició a el tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de Normativa
TAXI HIDALGO, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema al nostre formulari de contacte.

Política de cookies.
L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites a el Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada d’l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació a servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies Pròpies
Són aquelles cookies que són a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per l’empresa per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers
Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a l’empresa serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari a l navegar en el Lloc Web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, a el nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a què l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i / o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent (s) enllaç (os):

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#optimize

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podrà (n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

El Lloc web utilitza els següents tipus de cookies:

a. “cookies de sessió” que s’emmagatzemen només temporalment durant una sessió de navegació per permetre l’ús normal de sistema i s’eliminen del seu dispositiu al tancar el navegador.

b. “Cookies persistents”, que només llegeix el lloc, es guarden en l’equip durant període fix i no s’eliminen quan es tanca el navegador. Aquestes cookies s’utilitzen quan és necessari conèixer la seva identitat en cas de visites freqüents, per exemple, per permetre’ns emmagatzemar les seves preferències per al proper inici de sessió.

c. “Cookies de tercers”, que estableixen altres serveis en línia que executen contingut a la pàgina que està visitant, per exemple, per empreses d’anàlisi de tercers que supervisen i examinen l’accés a la pàgina web.

Les cookies no contenen cap informació que l’identifiqui personalment, però la informació personal que emmagatzemem sobre vostè pot estar vinculada, per nosaltres, a la informació emmagatzemada en les cookies i obtinguda a partir d’aquestes. Podeu eliminar les cookies mitjançant les instruccions incloses en les preferències del dispositiu. No obstant això, si opta per desactivar les cookies, és possible que algunes funcions del nostre lloc no funcionin correctament i la seva experiència en línia pot ser limitada.

Utilitzem una eina basada en la tecnologia Snowplow Analytics per recopilar informació sobre l’ús del Lloc. Aquesta eina recopila informació, com la freqüència amb què els usuaris accedeixen a el lloc, les pàgines que visiten, etc. No recopila cap informació personal i només la utilitza el proveïdor de serveis d’allotjament i ús del Lloc per millorar el Lloc i els serveis.

CONDICIONS GENERALS
Les nostres condicions generals o específiques i les contingudes a la nostra web, estan redactades en espanyol i català i s’interpretaran i regiran per les lleis de el Principat d’Andorra. Les parts acorden sotmetre les discrepàncies que puguin sorgir a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de el Principat d’Andorra, sempre que això fos legalment possible.

Si està contractant com a consumidor, els tribunals competents per conèixer de les discrepàncies entre les parts seran els establerts segons normativa de consum corresponent i en especial en la contractació de transfer, estaran subjectes en concret al que disposa la legislació de el Principat d’Andorra i de les normatives de consumidors i usuraris de el Principat d’Andorra.

Tots els transfer organitzats per TAXI HIDALGO quedaran supeditats a aquestes condicions generals, per això, TAXI HIDALGO obliga a acceptar aquestes condicions generals i altres disposicions per les quals es regeixi, així com les condicions particulars d’aquells TRANSFERS reservats amb antelació.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que es tracta a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de dades personals (LQPD) i de el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, TAXI HIDALGO informa que les dades personals sol·licitades, facilitats o recaptats en el full o formulari d’inscripció com a Client o Usuari, i en qualsevol dels seus transfer i de les circumstàncies en què es recullen els mateixos, s’incorporaran a un fitxer automatitzat o no de dades de caràcter personal per a l’ús intern de TAXI HIDALGO , o de la seva cessió a tercers per a la gestió necessària per al desenvolupament dels transfer o la contractació o subcontractació dels serveis oferts per altres proveïdors, per al que el Client o Usuari consent exp resamente. El Client o Usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en l’esmentada Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i la normativa de desenvolupament, mitjançant comunicat per correu postal certificat, o electrònic, info@andorratransfer.com, a el responsable de l’arxiu de TAXI HIDALGO. En el cas que un client o usuari s’inscrigui a una altra, assumeix en el seu nom les presents condicions generals.

Per a qualsevol altra circumstància no exposada o resolta degudament en aquestes condicions s’informarà o consultarà TAXI HIDALGO.

CONDICIONS DE RESERVA, ANUL· LACIÓ o CANCEL. LACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

1.- Per assegurar-se la reserva en transfer o serveis contractats, es requerirà el pagament previ de el 50% de la totalitat amb una antelació de 5 dies, en cas contrari es cancel·larà la reserva automàticament.
2.- El pagament dels transfer o serveis es realitzarà per transferència bancària al compte de TAXI HIDALGO, i s’haurà d’enviar justificant de el pagament de la mateixa, llevat que s’especifiqui altre mitjà de pagament, com pot ser PAY MAIL o PAYPAL.

Mètode PAY MAIL:

– Quant accepti la forma de pagament PAYMAIL ens haurà d’indicar el seu correu electrònic, en el termini de 48 hores rebrà una notificació per correu de la nostra entitat bancària CREDIT ANDORRÀ per accedir al pagament.
– En aquest correu electrònic vostè ha d’incloure totes les dades que li sol·liciti el sistema bancari incloses les dades de targeta dels quals estan totalment protegits per l’entitat bancària (pot consultar la protecció de dades a la web https://comercial.creditandorragroup.ad/ és o bé al link que trobareu al mateix correu electrònic).
– Si rebutja el pagament, el tramiti quedarà cancel·lat immediatament, pot contactar amb nosaltres a info@andorratransfer.com o bé al telèfon +376 340.601.
– Si accepta el pagament, rebrà la confirmació per correu electrònic de la seva operació i en breu la factura corresponent amb indicació del pagament ja realitzat.

3.-ANUL·LACIÓ o CANCEL·LACIÓ

3.1. Les cancel·lacions fetes amb 3 dies d’anticipació a la reserva obtindran un reemborsament complet 100%.
3.2. Les cancel·lacions fetes amb 48 hores d’anticipació a la reserva obtindran un reemborsament de l’80%.
3.3. Les cancel·lacions fetes amb 24 hores d’anticipació a la reserva obtindran un reemborsament de l’50%.

4.- ALTRES INFORMACIONS

4.1.- PERSONES AMB MOBILITAT reduïda.- TAXI HIDALGO disposa d’un vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar-se en contacte amb TAXI HIDALGO a través del correu electrònic info@andorratransfer.com, per tal de valorar la possibilitat i disponibilitat de contractar el servei d’acord amb les característiques de la mateixa
4.2.- Dret d’Admissió / Expulsió. El bon desenvolupament de l’transfer o servei realitzat està en funció d’un grau normal d’harmonia en la convivència dels passatgers i de la seguretat dels seus integrants, de manera que podrà ser exclòs de el vehicle aquell integrant que pertorbi o perjudiqui el conductor o posi en risc a qualsevol dels integrants de el vehicle reservat, sense dret a indemnització o compensació.